Ondernemingsgegevens

Atelier Sarah Tresignie

Grote Baan 166, 3150 Wespelaar

BE 0768.587.022

sarahtresignie@gmail.com

+ 32 485 624 711

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Atelier Sarah Tresignie, (hierna ‘Atelier Sarah’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Atelier Sarah.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto kan decoratief bedoeld zijn en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

 

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met Sarah (zie artikel 13).

Atelier Sarah is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Sarah.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Atelier Sarah aanbod online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Atelier Sarah. De artikelen worden, op afspraak, via Atelier Sarah of via de post, thuis bij de klant geleverd na ontvangst van de betaling per overschrijving. Afhalen in het atelier is ook steeds mogelijk.

 

Artikel 5: verkoopsovereenkomst 

§1 algemeen

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Atelier Sarah en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Atelier Sarah gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

 

§2 Verkoopsovereenkomst en certificaat voor originele kunstwerken

Voor originele werken wordt een verkoopsovereenkomst opgesteld tussen mezelf als kunstenaar en de koper. Tevens wordt bij elk kunstwerk een certificaat geleverd. 

§3: Verkoopsvoorwaarden originele kunstwerken en unieke prints (beperkt in aantal) 

a. Het kunstwerk wordt verkocht zonder specifieke beperking van de immanente rechten van de verkrijger, noch met overdracht van andere auteursrechten dan het tentoonstellingsrecht, dit overeenkomstig artikel 9 van de Auteurswet. Alle andere morele rechten en vermogensrechten betreffende het auteurschap, zoals onder meer het afbeeldingsrecht blijven eigendom van de voornoemde kunstenaar. Dit dient te worden vermeld in de verkoopsvoorwaarden van iedere verdere verkoop van het kunstwerk.

b. Het kunstwerk is een enig exemplaar met inachtname van Artikel 9 – laatste alinea van de auteurswet. Of: Van het kunstwerk bestaan er (in te vullen) identieke originele exemplaren.

c. Het is de verkrijger (de koper) toegestaan het werk als dusdanig tentoon te stellen, doch vooraleer het publiekelijk tentoon te (laten) stellen, zoals bij een deelname aan tentoonstellingen, is hij verplicht hieromtrent vooraf toelating te vragen aan de kunstenaar, teneinde hem niet te benadelen, als gesteld in artikel 9 van de Auteurswet.

d. Door het niet respecteren van de Auteurswetgeving kan de eigenaar van het kunstwerk zich blootstellen aan zowel burgerlijke als strafrechtelijke vervolging.

e. Bij het niet respecteren van onderhavige verkoopsvoorwaarden door de koper kan de verkoper de verkoopsovereenkomst ontbinden ten laste van de koper, en met recht op een schadevergoeding van 10% van de waarde van het kunstwerk, onverminderd de rechten van de kunstenaar. Dit beding geldt ook ten voordele van de koper bij niet naleving van de verkoopsvoorwaarden of valse verklaring door de verkoper.

f. De eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot na de volledige betaling als boven voormeld.

Uittreksel auteurswet:

art.3§1 Met het oog op de uitoefening van zijn vermogensrechten moet de auteur op een redelijke manier toegang tot zijn werk behouden. 

art.9 Tenzij anders is overeengekomen, wordt bij de overdracht van een werk van beeldende kunst aan de verkrijger het recht overgedragen het werk als dusdanig tentoon te stellen, in omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer of de faam van de auteur; de andere auteursrechten worden echter niet overgedragen. Tenzij anders is overeengekomen of tenzij andere gebruiken heersen, heeft de overdracht van een werk van beeldende kunst het verbod tot gevolg om er andere identieke exemplaren van te maken.

§4 Bruikleen originele werken voor tentoonstellingen kunstenaar

Indien akkoord van de koper en afhankelijk van de haalbaarheid (bvb afstand) vraagt Atelier Sarah graag een akkoord tot recht op bruikleen van het kunstwerk. Op die manier kan het zijn dat bijvoorbeeld voor een tentoonstelling een kunstwerk door de koper in bruikleen wordt gegeven aan de kunstenaar gedurende de periode van tentoonstelling. Daartoe zal telkens een contract met afspraken worden opgemaakt.  

Artikel 6: Levering  

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Atelier Sarah doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Atelier Sarah neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.  Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Atelier Sarah.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

 

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Atelier Sarah beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Atelier Sarah zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 9: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

Artikel 10: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan Atelier Sarah mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Atelier Sarah en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Atelier Sarah TresignieGrote Baan 1663150 Wespelaar.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Artikel 11: Privacy

Atelier Sarah verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Atelier  toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Atelier Sarah uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat per mail aan te vragen op sarahtresignie@gmail.com.

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Atelier Sarah Tresignie. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (ook bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Atelier Sarah verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

De website Atelier Sarah Tresignie maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Atelier Sarah houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op sarahtresignie@gmail.com.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Sarah om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Contact

Sarah Tresignie

Grote Baan 166

3150 Wespelaar

België

Tel: 32 (0) 485624711

Whatsapp: 0485624711

Email: sarahtresignie@gmail.com

Ondernemingsnummer: BE 0768.587.022

Kleine onderneming vrijgesteld van btw

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Atelier Sarah. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Atelier Sarah kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.